ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Компаніївської районної ради

від 27 червня  2017 року № 11 -гр

(      найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

наказ

Фінансове управління РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 27.06.2017р.№_____23____________

 
ПАСПОРТ    
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік  
1 0100000 Компаніївська районна рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)  
2. 0110000 Компаніївська районна рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)  
3 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)  
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1135,2 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 1116,2 тис.гривень та спеціального фонду- 19,0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 «Про затвердження Правил_складання паспортів бюджетних програм
місцевих бюджетів. Квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм,
оцінки ефективності бюджетних програм»;
Рішення Компаніївської районної ради від  22 грудня 2016 року №110 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами);

 
6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати

Автономної Республіки Крим

 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми  
N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 2 3 4
       
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7
1 110170 111 0110170 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1116,2 19,0 1135,2
2 110170   Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1116,20 19,0 1135,2
      Усього 1116,20 19,0 1135,2
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми  
(тис.грн.)
Назва регіональної

 

 

 

 

 

 

 

 

цільової програми та підпрограми

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5
Усього       0,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  110170 0110170 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад      
  110170 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень      
  110170 Затрат      
  110170 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 11,00
  110170 Продукту      
  110170 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації 653,00
  110170 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Журнал реєстрації 236,00
  110170 Ефективності      
  110170 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. розрахункові дані 65,00
  110170 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. розрахункові дані 24,00
  110170 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахункові дані 103,2
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування  
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Усього       0,00     0,00     0,00    
     
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.  
Голова районної ради   В. Спіктаренко  
(підпис)       (ініціали і прізвище)    
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління   Ю.І.Панасюк  
(підпис) (ініціали і прізвище)