ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Затверджено

Наказ Міністерствафінансів України26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної ради

від 27.06.2017.№  11 -гр

 Компаніївська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

_______фінансового управління від 27.06.2017р.№23__ (найменування місцевого фінансового органу)

_________________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2017 рік

 1. __0100000_____ _Компаніївська районна рада_____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. ___0110000____ Компаніївська районна рада _____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
 3. ___0118600____ 0133                                   «Інші видатки»

      (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 23,0 тис. гривень

      та спеціального фонду ____ тис. гривень.

 1. Підстави для виконання бюджетної програми _

_Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 «Про затвердження Правил_складання паспортів бюджетних програм

 місцевих бюджетів. Квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм,

оцінки ефективності бюджетних програм»,

рішення Компаніївської районної ради від  22 грудня 2016 року №110 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі  змінами)

 1. Мета бюджетної програми проведення інших видатків районною радою

 

 

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
      Підпрограма      
1 0118600 0133 Завдання

Реалізація проведення інших видатків районною радою

23,0   23,0
           
      Усього 23,0   23,0
             

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми  

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Програма економічного та соціального розвитку Компаніївського району на 2017 рік 0118600 23,0   23,0
Підпрограма 1        
Підпрограма 2        
       
Усього   23,0   23,0

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
    Підпрограма      
    Завдання

Реалізація проведення інших видатків районною радою

  Кошторис 23,0
1   затрат      
    1.      Обсяг фінансування, передбачений на оплату членських внесків Тис.грн Кошторис 2,0
    2.      Обсяг фінансування передбачений на виплату грошової премії до Почесної грамоти Тис.грн Кошторис 4,0
    3.      Обсяг фінансування передбачений для виплати грошової Премії переможцям конкурсу ім..Ю.Яновського Тис.грн Кошторис 6,0
    4.      Обсяг фінансування передбачений для організаційних витрат при проведенні конкурсу ім.. Ю.Яновського Тис.грн Кошторис 4,0
    5.      Обсяг фінансування передбачений для виготовлення кубків заслужених працівників Компаніївського району Тис.грн Кошторис 5,0
    6.      Обсяг фінансування передбачений для придбання цінних подарунків для вручення  працівникам нагородженим Почесною грамотою. Тис.грн Кошторис 2,0
2   продукту      
    1.      Кількість нагороджених Почесною грамотою Чол. Розрахунок до кошторису 40
    2.      Кількість переможців Премії ім.. Яновського Чол. Розрахунок до кошторису 3
    3.      Кількість виготовлених кубків Шт. Розрахунок до кошторису 2
    4.      Кількість нагороджених цінним подарунком Чол. Розрахунок до кошторису 4
3   ефективності      
           
    1.      Середні витрати на 1 Почесну грамоту тис.грн. розрахунково 0,1
    2.      Середні витрати  на придбання 1 цінного подарунка тис.грн. розрахунково 0,5
    3.      Середні витати на 1 переможця у премії ім.. Яновського тис.грн. розрахунково 2,0
    4.      Середні витрати на виготовлення 1 кубку тис.грн. розрахунково 2,5
4   якості   х  
    1.      Відсоток нагороджених відповідно планових показників %   100

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

 

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  _________В.В. Спіктаренко _
(підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                      __________  _______Ю.І. Панасюк___
(підпис)                         (ініціали та прізвище)